C/Sant Llàtzer, 28 Baixos - Centre de Negócios NEOCI 17600 Figueres

972 51 00 65 - Ext 19

644 58 95 41

info@sixcorredoria.com

Politica de Privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT

1. DADES DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Raó Social: SILVIA I XUS CORREDORIA D’ASSEGURANCES SL (d’ara endavant el “Responsable”).
CIF: B55278428
Domicili: C/ SANT LLATZER Nº 28 (NEOCI)– 17600 – FIGUERES – GIRONA
Telèfon: 644589541
Mail para comunicacions en matèria de Protecció de dades: info@sixcorredoria.com

1.1. Normativa aplicable

La nostra Política de Privacitat s’ha dissenyat d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades de la UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), i la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garantia dels Drets Digitals.

Al facilitar-nos les seves dades, Vostè declara haver llegit i conèixer la present Política de Privacitat, prestant el seu consentiment inequívoc i exprés al tractament de les seves dades personals d’acord amb les finalitat i termes aquí expressats.

L’empresa podrà modificar la present Política de Privacitat per adaptar-la a les novetats legislatives, jurisprudencials o d’interpretació de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Aquestes condicions de privacitat podran ser complementades per l’Avís Legal, Política de Cookies i les Condicions Generals que, en el seu cas, es recullin per determinats productes o serveis, si aquest accés suposa alguna especialitat en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

1.2. El Nostre Delegat de protecció de Dades

LOPDMONTOLIU I SERVEIS SL, amb NIF. B55261804. El telèfon de contacte és 625459540 i el correu electrònic: info@lopdmontoliu.es

2. FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS

El tractament que realitzem de les seves dades personals respon a les següents finalitats:

– Proporcionar-li informació relacionada amb els productes i serveis que ofereix la nostra empresa i que detallen en aquest web site.

– Realitzar la contractació dels  nostres serveis mitjançant l’acceptació del corresponent pressupost i/o firma d’un contracte mercantil.

– Enviar-li per correu electrònic i/o postal les notícies i novetats sobre la nostra entitat, així com les actualitzacions dels nostres productes i serveis.

 

2.1. Termini de Conservació de les seves dades

Conservarem les seves dades personals des de que ens doni el seu consentiment fins que el revoqui o bé sol·liciti la limitació del tractament. En aquets casos, mantindrem les seves dades de manera bloquejada durant els terminis legalment exigits.

3. LEGITIMACIÓ I DADES RECOLLIDES

La legitimació pel tractament de les seves dades és el consentiment exprés atorgat mitjançant un acte positiu i afirmatiu (omplir el formular corresponent i marcar la casella d’acceptació d’aquesta política) en el moment de facilitar-nos les seves dades personals.

3.1. Consentiment per tractar les seves dades

A l’omplir els formularis, marcar la casella “Accepto la Política de Privacitat” i fer clic per enviar les dades, o al remetre correus electrònics a l’Empresa a través dels comptes habilitats a l’efecte, l’Usuari manifesta haver llegit i acceptat expressament la present política de privacitat, i atorga el seu consentiment inequívoc i exprés al tractament de les seves dades personals conforme a les finalitats indicades.

3.2. Categories de dades

Les dades que es recullen es refereixen a la categoria de dades identificatives, com poden ser: Nom i Cognoms, Telèfon, Adreça Postal, Empresa, Correu Electrònic, així com la direcció IP des d’on accedeix al formulari de recollida de dades.

4. MESURES DE SEGURETAT

Dins el nostre compromís per garantir la seguretat i confidencialitat de les seves dades de caràcter personal, l’informem que s’han adoptat les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a que estan exposades segons l’Art. 32 del RGPD EU 679/2016.

5. CESSIÓ DE DADES

No es preveuen cessions de dades ni transferències internacionals de les seves dades, a excepció de les autoritzades per la legislació fiscal, mercantil i de telecomunicacions, així com en aquells casos en els que una autoritat judicial ens ho requereixi.

6. DRETS DE L’USUARI

Qualsevol interessat té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personal que el concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades existents o, en el seu cas, sol·licitar la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries pels fins per les que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades i, en aquest cas únicament, els conservarem per l’exercici o la defensa de reclamacions. Per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. El Responsable del fitxer deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

D’acord amb la legislació vigent té els següents drets: dret a sol·licitar l’accés a les seves dades personals, dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió, dret a sol·licitar la limitació del seu tractament, dret a oposar-se al tractament, dret a la portabilitat de les dades i així mateix, a revocar el consentiment atorgat. Així mateix, té dret a presentar una reclamació a davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

6.1. Com exercitar els meus drets?

Per exercir els seus drets ha de dirigir-se al responsable, sol·licitant el corresponent formulari per l’exercici del dret elegit. Opcionalment, pot acudir a l’Autoritat de Control competent per obtenir informació addicional sobre els seus drets. Les dades de contacte per l’exercici dels seus dret són el telèfon 644589541 i el correu electrònic info@sixcorredoria.com. Recordi acompanyar una còpia d’un document que ens permeti identificar-lo.

7. CONSENTIMENT PER ENVIAMENT DE COMUNICACIONS ELECTRÒNIQUES

Així mateix, i d’acord amb el que s’estableix a la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, completant el formulari de recollida de dades i  marcant la corresponent casella “Accepto” està atorgant el consentiment exprés per enviar-li a la seva adreça de correu electrònic, telèfon, fax o altre mitjà electrònic un enviament d’informació sobre l’Empresa.